Cover

Antikorupcijska politika

UVOD

Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zlouporabu javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka. U užem smislu, korupcija se može definirati kao čin nedopuštene razmjene između javnog dužnosnika i druge osobe u cilju ostvarivanja vlastitih probitaka. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povređuju temelji vladavine prava.

Korumpiranom osobom smatra se svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada, zanemari opći interes koji je dužna štititi s obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Korumpiranim se smatra i građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.

Kroz poslovanje s brojnim domaćim i stranim poslovnim subjektima te tijelima javne vlasti i lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj, te kroz redovito sudjelovanje u postupcima javne nabave, tvrtka Euromarkt d.o.o. prepoznala je važnost borbe protiv korupcije kao i antikorupcijskih aktivnosti.

S obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir relevantne propise Republike Hrvatske, Europske unije i međunarodne ugovore čija je ugovorna strana Republika Hrvatska, tvrtka Euromarkt d.o.o. donijela je ovu Antikorupcijsku politiku.

Ova Antikorupcijska politika predstavlja politiku tvrtke Euromarkt d.o.o. odnosu na sprečavanje korupcije u tvrtki Euromarkt d.o.o., unaprjeđenje profesionalnog i etičkog ponašanja zaposlenika i upravljačke strukture Euromarkt d.o.o., kao i povećanje njihova zadovoljstva i zadovoljstva klijenata te povećanje društveno odgovornog poslovanja Euromarkt d.o.o..

Svi zaposlenici dužni su tvrtki Euromarkt d.o.o. pružiti potporu i sudjelovati u provedbi svih antikorupcijskih ciljeva, načela i mjera.

Cilj ove Antikorupcijske politike je:

 • utvrditi načela i pravila za prepoznavanje i sprječavanje potencijalnih koruptivnih radnji kako bi se zaštitili integritet i reputacija tvrtke Euromarkt d.o.o.;
 • pružiti opće informacije zaposlenicima o standardima poslovanja i mjerama koje poduzima tvrtka Euromarkt d.o.o. radi prepoznavanja i sprječavanja rizika korupcije i upravljanja njima.

SVRHA

Dokument ima za svrhu utvrđivanje načela, standarda poslovanja i mjera u svrhu sprječavanja korupcije u tvrtki Euromarkt d.o.o..

PODRUČJE PRIMJENE

Antikorupcijska politika primjenjuje se na tvrtku Euromarkt d.o.o i sva njegova povezana društva, sve naše zaposlenike i poslovne partnere, koji uključuju dobavljače, konzultante, vanjske suradnike i ostale poslovne partnere na odgovarajući način povezane sa tvrtkom Euromarkt d.o.o, u skladu s lokalnim zakonskim zahtjevima i propisima.

Svi novi zaposlenici upoznaju se s Kodeksom poslovnog ponašanja tvrtke Euromarkt d.o.o putem uvodnih edukacija tijekom onboarding procesa.
Svi zaposlenici tvrtke Euromarkt d.o.o moraju biti upoznati s Kodeksom poslovnog ponašanja u roku od 30 dana od objave.

POLITIKA

Općenito

Tvrtka Euromarkt d.o.o. poštuje antikorupcijske zakone u svim državama u kojima posluje.

Tvrtka Euromarkt d.o.o. usvojila je stav nulte tolerancije prema bilo kakvim oblicima korupcije.

Nijedan zaposlenik ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime tvrtke Euromarkt d.o.o. ne smije ponuditi, obećati ili izvršiti plaćanje ili dati neki drugi predmet određene vrijednosti ili zahtijevati ili prihvatiti takav predmet radi utjecaja na javne i državne službenike ili namještenike ili druge osobe ili ostvarivanja nepoštene poslovne prednosti. Također je zabranjeno nuditi, ovlastiti ili isplatiti ili dati neku pogodnost s namjerom neprimjerenog utjecaja radi stjecanja nepoštene poslovne prednosti.

Našim zaposlenicima i trećim osobama koje djeluju u njegovo ime nije dozvoljeno nuditi, tražiti niti primati mito ni druge nezakonite uplate da bi sklopili ili zadržali poslove, nije im dozvoljeno sudjelovati u pranju novca i obvezni su poštivati opća načela suzbijanja pranja novca, korupcije i podmićivanja definirana relevantnim konvencijama o suzbijanju korupcije i pranja novca.

Nepridržavanje ili kršenje ove Politike može dovesti do disciplinskih postupaka protiv pojedinog zaposlenika, koje mogu uključivati otkaz ugovora o radu, uz sankcije predviđene lokalnim zakonima i propisima.

Načela

Sprječavanje korupcije naša je svakodnevna odgovornost i trajna obveza koju osiguravamo držeći se sljedećih načela:

 • primjena nulte stope tolerancije u odnosu na korupciju te zabrana takvih radnji u svakom obliku, izravnom i neizravnom;
  • uspostava kulture unutar tvrtke Euromarkt d.o.o. u kojoj korupcija nikada nije prihvatljiva;
 • obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika na svim razinama radi usavršavanja znanja i boljeg razumijevanja opasnosti od korupcije, upoznavanja pravnih okvira i preporuka, sprječavanja, identifikacije i rješavanja korupcijskih rizika u Euromarkt d.o.o.

Mjere

Mjere koje primjenjujemo za prepoznavanje i sprječavanje korupcije uključuju:

 • jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu;
 • Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama;
 • programe edukacije i osvješćivanja o Antikorupcijskoj politici i lokalnim zakonskim zahtjevima za zaposlenike;
  • upoznavanje zaposlenika o dužnostima prijavljivanja bilo kojeg oblika korupcije;
 • osiguravanje sigurnih i pristupačnih kanala putem kojih zaposlenici i ostale osobe mogu u povjerenju prijavljivati povrede ili sumnje na povrede;
 • periodično izvještavanje Uprave o provedbi i djelotvornosti Antikorupcijske politike.

GLAVNA PODRUČJA RIZIKA

Darovi

Zaposlenici ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime tvrtke Euromarkt d.o.o. ne smiju davati ni prihvaćati nikakve darove, znakove zahvalnosti ili ponude za zabavu koje bi mogle utjecati na poslovne transakcije ili donošenje odluka zaposlenika, poslovnog partnera ili klijenta. Praksa davanja poklona i zabavljanja može se razlikovati u različitim kulturama ili zemljama, ali svi pokloni i zabavljanja, primljena ili dana, moraju biti u skladu sa zakonom, ne smiju kršiti politike i pravila davatelja i primatelja te moraju biti u skladu s lokalnom praksom, običajima i zakonima.

Plaćanja kojima se ubrzavaju procedure

Plaćanja kojima se ubrzavaju procedure uključuju pružanje neslužbenih pogodnosti s ciljem olakšavanja i ubrzavanja aktivnosti ili postupaka na koja je osoba koja vrši plaćanje zakonom ovlaštena.

Euromarkt d.o.o. ne obećava nikakvu korist, ne vrši plaćanja i ne daje poklone da bi ubrzali odluke državnih tijela, službenih osoba, poslovnih partnera ili bilo koje treće osobe.

Političke donacije

Euromarkt d.o.o.  ne daje političke donacije.

Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva moraju biti u skladu sa zakonom i internim pravilnicima tvrtke Euromarkt d.o.o. i mogu se realizirati isključivo u okviru prethodnog odobrenja Uprave.

Sukob interesa

Do sukoba interesa dolazi kada pri obavljanju svog posla u Euromarkt d.o.o., zaposlenici ili druge osobe koje nastupaju u ima tvrtke Euromarkt d.o.o., stavljaju svoje osobne, društvene, financijske, poduzetničke ili političke interese ili interese članova obitelji ili drugih povezanih osoba, ispred interesa tvrtke.

Sukob interesa postoji kada osobni interesi pojedinca utječu ili bi mogli utjecati na mogućnost zaposlenika da objektivno donose odluke i obavljaju svoj posao za Euromarkt d.o.o.

U skladu s odredbama važećih zakonskih propisa i naših internih procedura i pravilnika, zaposlenici moraju izbjegavati situacije stvarnog sukoba interesa, uključujući i situacije koje mogu izgledati kao sukob interesa u odnosu na njihov položaj, posao i njih same.

Očekujemo od naših zaposlenika da se suzdržavaju od svih aktivnosti koje su u suprotnosti s interesima Euromarkt d.o.o. te da donose odluke na nepristran i objektivan način.

Svaki mogući sukob interesa mora biti prijavljen neposredno nadređenom djelatniku, a ako je to iz bilo kojeg razloga nemoguće, potrebno je konzultirati Službenika za praćenje usklađenosti.

Zabrana utakmice s poslodavcem

Institut zabrane utakmice između radnika i poslodavca uređen je u sklopu ugovora o radu sa zaposlenicima. Slijedeći odredbe mjerodavnih radnopravnih zakona i propisa, Euromarkt d.o.o. se u cijelosti poziva na zakonsku regulativu kao i na interne akte društva vezane za problematiku obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena. Od opće zabrane obavljanja poslova iz djelatnosti poslovanja Poslodavca za svoj ili tuđi račun, su poslovi za koje Uprava izda, na poseban pisani zahtjev radnika, pisanu suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje takvog posla.

Nadalje, u cilju sprječavanja koruptivnih djelatnosti je i obveza zaposlenika da znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz radno mjesto ne koristi protivno interesima poslodavca, čime se utječe na uspješnije i djelotvornije obavljanje poslova svakog pojedinog radnog mjesta.

Računovodstveno i financijsko izvješćivanje

Euromarkt d.o.o. se pridržava računovodstvenih načela i standarda, iskazuje financijske informacije točno i potpuno te ima odgovarajuće interne kontrole i procese kako bi osigurali da računovodstveno i financijsko izvješćivanje bude u skladu s važećim zakonima i propisima.

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Svaka osoba koja prepozna koruptivnu radnju, sazna za nju ili posumnja da je ona obavljena ili da bi mogla biti obavljena obvezna je to odmah prijaviti.

Potičemo sve naše zaposlenike, dobavljače, korisnike, konzultante i vanjske suradnike te sve ostale poslovne partnere da što prijave svaku sumnju na povredu ili počinjenu povredu putem sljedećih kanala:

 • e-mail: [email protected]
 • adresa: Euromarkt d.o.o., n/r Službenik za praćenje usklađenosti, I. Resnik 45, 10 000 Zagreb, s naznakom „NE OTVARATI“

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close